Практически Семинар - Обучение


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ
АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

 

23 – 25 Ноември 2020 г. | Гранд Хотел Велинград *****

ПРОВЕЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ!!!

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Веселка Дишева

Управител на „Географска информационна система – София„ независим експерт в Комисията по земята към Министерство на земеделието, храните и горите

  Лилия Стоянова

  началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

   Даниела Ангелова

   главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите

    Тематика

     

    ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
    ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
    И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
    ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ
    АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
    • РЕЖИМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В РЕЖИМА НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
     • формиране на общинския поземлен фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи; различните режими в зависимост от характера на собствеността, начина на придобиване и начина на трайно ползване;
     • предоставяне под наем или аренда на земеделски земи – практически проблеми при избора на една от двете форми, особености при договорите за наем и аренда
     • принципи и правила за предоставяне под наем и аренда на мери, пасища и ливади; практически проблеми при разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти;
     • допустими случаи и ограничения за промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, мери, пасища и ливади – основания, процедури, ограничения и компетентни органи;
     • планове за уедряване на земеделски земи; практически проблеми при изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи и споразумения за ползване;
     • проблеми от практиката при управление и ползване на полските пътища;
     • обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд – проблеми от практиката;
     • очаквани промени в нормативната уредба.
    • ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ. АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА:
     • общи условия, основания, процедури, ограничения и компетентни органи за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • специфични особености при промяната на предназначението при провеждане на процедурите за включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии;
     • особености при провеждане на процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за национални обекти и за обекти от първостепенно общинско значение;
     • практически проблеми, произтичащи от ограниченията за промяна на предназначението на общински мери, пасища, ливади и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – допустими случаи за промяна на предназначението на земи от тези категории;
     • практически проблеми, произтичащи от условията и сроковете за валидност на решенията в различните хипотези за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • такси при промяна на предназначението – определяне на таксите, допустими случаи за освобождаване от заплащане на такси;
     • допустими обекти за строителство в земеделски земи без провеждане на процедури за промяна на предназначението;
    • УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА:
     • Управление и стопанисване на горски територии – общинска собственост; специален режим на т.нар.“гори в земеделски земи“
     • Особености в процедурите по промяна на предназначението от земеделски в горски територии;
     • Предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
     • покупко-продажба, замяна и право на ползване на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост; новите моменти в правото на ползване на горски територии;
     • право на строеж и сервитути – строителство в горски територии – общинска собственост, без промяна на предназначението;
     • промяна на предназначението на горски територии – основания, условия, процедури, ограничения и компетентни органи; условия и срокове за валидност на решението; цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане;

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Включвам се редовно семинарите на Интер Контакт, защото се водят от изключителни професионалисти, които освен сериозната подготовка и позитивна нагласа, винаги представят подбрани казуси, извлечени от практиката и опита на колеги, даващи насоки за разрешаването им.
    По време на семинарите, ние участниците сме били предразполагани да споделяме наши проблеми и добри практики, което от своя страна допълнително разширява професионалния опит.
    Лично аз винаги съм намирала решение на поставени от мен казуси, произтичащи от работата ми.
    Освен професионалните ползи, съм впечатлена от усърдието и професионализма на целия екип на Интер Контакт при цялостната организация на семинарите и подготовката на материалите.
    Препоръчвам Интер Контакт, като надежден партньор в професионалното развитие на колегите.

    Иваничка ИвановаНачалник Отдел „Общинска Собственост“, Община Ловеч

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в двойна стая
    лв. без ддс
    448
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес | басейн | сауна | парна баня | паркинг | интернет
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в единична стая
    лв. без ддс
    548
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес | басейн | сауна | парна баня | паркинг | интернет
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!