Практически Семинар - Обучение


ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ

В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

28 – 30  Септември 2020 г.

Wave Resort Поморие, All Inclusive

ПРОВЕЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ!!!

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Любка Петрова

Съдия, Заместник председател на Административен съд София град

  Валентина Бакалова

  Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

   Савин Ковачев

   Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
   (2003 г. - 2009 г.)

    Тематика

     

    ОСНОВНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНА ВЛАСТ
    В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

     

    • ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ:
     • Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на общините и на държавата;
     • Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове. Специфика на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, включително и ПУП с надобщинско значение (по чл.124а, ал.9 ЗУТ);
     • По- важни моменти, свързани с одобряването на устройствени планове от органите на местно самоуправление с акцент върху правомощията на кмета на общината и на общинския съвет;
     • Въпроси на делегирането на функции по ЗУТ;


    • ЗНАЧЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ЗА НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ:
     • Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл.16 ЗУТ/. Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ;
     • Същност и роля на визите за проектиране. Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство;
     • Преглед на промените в наредбите за присъединяване на строителните обекти към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. Способи за защита на възложителите при определяне на условията за присъединяване;

       

    • КАДАСТЪР И ВРЪЗКАТА МУ С УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:
     • Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри. Концепцията за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти по чл.32 ЗКИР и специализирани карти за устройствено планиране и значението им за решаване на актуални въпроси на благоустрояването на населените места;
     • Използване на информацията от КККР при създаване на ПУП и за стартиране на процеса по изработване на инвестиционни проекти. Презумпция за достоверност на данните в КККР и способи за оборването й;
     • Решаване на проблеми при прилагането на заварените подробни устройствени планове, одобрени в графичен вид. Хипотези по чл.117а ЗУТ;

       

    • КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУТ:
     • Характеристика на подзаконовите нормативни актове, издавани от органите на местно самоуправление по ЗУТ и тяхната специфика;
     • Правна същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ и ЗОС. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на наредбите за градската среда по чл. 13а ЗУТ;
     • Контрол за законосъобразност на актовете общинския съвет, издавани по ЗУТ и ЗОС. Защита на правата и на законните интереси на заинтересуваните лица;
     • Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Възможни проблеми след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ;

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Включвам се редовно семинарите на Интер Контакт, защото се водят от изключителни професионалисти, които освен сериозната подготовка и позитивна нагласа, винаги представят подбрани казуси, извлечени от практиката и опита на колеги, даващи насоки за разрешаването им.
    По време на семинарите, ние участниците сме били предразполагани да споделяме наши проблеми и добри практики, което от своя страна допълнително разширява професионалния опит.
    Лично аз винаги съм намирала решение на поставени от мен казуси, произтичащи от работата ми.
    Освен професионалните ползи, съм впечатлена от усърдието и професионализма на целия екип на Интер Контакт при цялостната организация на семинарите и подготовката на материалите.
    Препоръчвам Интер Контакт, като надежден партньор в професионалното развитие на колегите.

    Иваничка ИвановаНачалник Отдел „Общинска Собственост“, Община Ловеч

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в двойна стая
    лв. без ддс
    448
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки All Inclusive настаняване
    • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в единична стая
    лв. без ддс
    548
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки All Inclusive настаняване
    • при пристигане - еднократно зареден минибар с безалкохолни напитки и бира
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!