Практически Семинар - Обучение

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР  И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА

 

КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

1 – 3 юни | “РИУ Палас” Слънчев Бряг, 5* All Inclusive

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР  И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА
    
   КАЗУСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДЗАКОНОВАТА УРЕДБА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ:
   Практически проблеми, свързани с процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството и начини за преодоляването им:
   • Видове визи за проектиране – съдържание, правен статут и значението им за стартиране на инвестиционното проектиране
   • Договор за проектиране – особености, предмет и задължително съдържание. Авторско право на проектанта
   • Фази на проектирането, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Ролята на главния архитект
   • Разрешението за строеж – правен статут, компетентни органи, специфични хипотези и контрол за законосъобразност. Разрешаване на строителството на общински обекти и съоръжения – специфики
   • Режими за разрешаване на строителството – общ режим и режими по чл.147, чл.151 и чл. 154
   • Разрешение за промяна на предназначението на обекти без СМР – чл. 147а – проблеми при прилагане на този режим
   • Загуба на правното действие на разрешението за строеж – хипотези и начин за подновяване на разрешенията
   Превантивен, текущ и последващ контрол по ЗУТ:
   • Специализиран административен контрол по ЗУТ в процеса на инвестиционното проектиране, разрешаване и фактическо изпълнение на строителството. Практически проблеми при упражняване на правомощията на общините и на органите на ДНСК
   • Функции на общините и на органите на ДНСК по предотвратяване и недопускане на незаконно строителство
   • Производство по налагане на принудителни административни мерки (спиране на строителството, премахване на незаконни строежи, забрана на ползването на строежи)
   Промени в подзаконовата нормативна уредба:
   • НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
   • НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

    

   АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКИР:
   Отразяване на дворищнорегулационни парцели с отпаднало отчуждително действие в кадастралната карта, одобрена по реда на ЗКИР. Имотни и парцелни граници:
   • Доброволно прилагане на дворищната регулация по реда на § 8, ал. 2 ПР на ЗУТ чрез сключване на сделки с имоти общинска собственост
   • Хипотези на съсобственост между общините и частноправни субекти – основания за възникване и прекратяване
   • Технически и правни проблеми при създаването на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид
   • Административноправни и гражданскоправни спорове, породени от несъответствия между данните в кадастралния и регулационен план, изработен в графичен вид и данните за местоположението на границите на поземлените имоти в цифровите модели
   Предизвикателствата пред общините, службите по геодезия, картография и кадастър, правоспособните лица по кадастър и собствениците на недвижими имоти в производствата по изработване на първоначални кадастрални карти за малките градове и селата:
   • Отстраняване на несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия при обединяване на данните от одобрената кадастрална карта за неурбанизираната територия в производството по създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия
   • Отразяване в кадастралната карта на улици, предвидени в регулационните планове, одобрени при действието на отменените благоустройствени закони; доказване на правото на собственост на общините върху улици и пътища
   • Спор за материално право по чл. 54, ал. 2 ЗКИР. Актуална съдебна практика на ВКС
   Промени в подзаконовата нормативна уредба:
   • Преглед на измененията и допълненията в Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, обнародвани в ДВ бр. 72 от 31.08.2021 г., в сила от 1.10.2021 г.

    

   ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПАНЕЛ:
   • „Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. Разграничаване на правните институти на вещното и административното право
   • Качеството „възложител“ по Закона за устройство на територията
   • Нищожност и унищожаемост на разрешението за строеж. Административен и вещноправен статут на изградения обект или част от строеж, изпълнен въз основа на разрешение за строеж, което е обявено за нищожно или е отменено като незаконосъобразно
   • Правила за разпределяне на компетентността на органите, координация и взаимодействие. Ефективност и съразмерност при упражняване на правомощията на органите
   • Специални хипотези на изменение на заварените подробни устройствени планове по реда на ЗУТ
   • Предизвикателствата пред общините във връзка с отмяната на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти – практически аспекти във връзка с Решението на КС по к. д. № 16/2021 г.

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

    

   Hot!
   All Inclusive настаняване
   легло в двойна стая
   лв. без ддс
   598
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • All Inclusive настаняване
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   All Inclusive настаняване
   единична стая
   лв. без ддс
   798
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • All Inclusive настаняване
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!