Савин Ковачев

Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
(2003 г. - 2009 г.)

    Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др.