Веселка Дишева

Управител на „Географска информационна система – София„ независим експерт в Комисията по земята към Министерство на земеделието, храните и горите

    Инженер с 30 годишен опит в областта на поземлената реформа, кадастъра, регулацията и устройство на територията. Участвала в писането и измененията на ЗСПЗЗ, ЗКИР, ЗВСГЗГФ и подзаконовата нормативна уредба към тях. В момента управител на „Географска информационна система –София „ и независим експерт в Комисията по земята към Министерство на земеделието, храните и горите.