Практически Семинар - Обучение

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

 

17 – 19 Април 2024  | Княз Павел Гранд Хотел 5* | Павел Баня

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    

   АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

    

   ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

    

    

   І. ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ПРИЛАГАЩИ ЗУТ И ПРАВНА ПРИРОДА НА АКТОВЕТЕ ИМ. СПОСОБИ ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА ИМ:
   1. Общински органи, ангажирани с прилагането на ЗУТ – статут, правомощия на тези органи и взаимодействие между тях. Правна природа на актовете на общинските органи по ЗУТ. ЗУТ и ЗМСМА.
   2. Делегиране на функции по ЗУТ от кмета на общината и от главния архитект с оглед законосъобразно реализиране на правомощията им.
   3. Същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на новопредвидените наредби за градската среда по чл. 13а ЗУТ и на наредбите за изграждане на техническата инфраструктура по чл. 69 ЗУТ.

    

   ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
   ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ.

    

   III. СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА:
   1. Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на държавата, общините и другите инвеститори.
   2. Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове.
   3. Специфика на производствата по одобряване и изменение на ПУП. По- важни моменти, свързани с правомощията на кмета на общината и на общинския съвет. Разпоредбите на ЗУТ по отношение на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, както и ПУП с надобщинско значение (чл.124а, ал.9 ЗУТ).

    

   ІV. РОЛЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ВИЗИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПУП И КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ :
   1. Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл.16 ЗУТ/.
   2. Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ.
   3. Същност и роля на визите за проектиране. Алтернативи за стартиране на процеса на инвестиционно проектиране.
   4. Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство.
   5. Специфика на договора за проектиране и авторски надзор. Взаимоотношение с договорите за надзор в проектирането и строителството.

    

   V.  РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
   1. Общ режим за разрешаване на строителството. Разрешение за строеж – същност, необходими условия за издаването му.
   2. Режим по чл. 147 ЗУТ. Модерните ВЕИ.
   3. Режим по чл. 147а ЗУТ.
   4. Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
   5. Режим по чл.151 ЗУТ.
   6. Режим по чл.154 ЗУТ.
   7. Загуба на правното действие на разрешението за строеж.

    

   VІ. КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАВАНИ ПО ЗУТ.
   1. Специфики на съдебното производство по оспорване на актове на общинските съвети за одобряване на устройствени планове (чл. 218 ЗУТ). Особености на съдебния контрол при оспорване на общи устройствени планове. Правен интерес от оспорването. Определяне и конституиране на заинтересованите лица.
   2. Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Актуалната съдебна практика на след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ.

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване / според възможността на хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 - 23.45 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

    

   Hot!
   настаняване легло в двойна стая
   лв. без ддс
   698
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг / интернет
   • СПА център – Вътрешен и Външни минерални басейни / Солено и Панорамно джакузи / Външни термално и шоково топила / Билкова Сауна / Финландска Сауна / Инфрачервена Сауна / Солна Стая / Ментолова и Евкалиптова парни бани / Инфрачервена зона / Релакс зона / Фитнес зала
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   828
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг / интернет
   • СПА център – Вътрешен и Външни минерални басейни / Солено и Панорамно джакузи / Външни термално и шоково топила / Билкова Сауна / Финландска Сауна / Инфрачервена Сауна / Солна Стая / Ментолова и Евкалиптова парни бани / Инфрачервена зона / Релакс зона / Фитнес зала
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!