Практически Семинар - Обучение

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И УРЕГУЛИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИТЕ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ

 

ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ

 

10 – 12 юли 2024  | Балнео & СПА Хотел Empire 5* | Хисаря

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Лилия Стоянова

  началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

   Даниела Ангелова

   главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите

    Тематика

     

    УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

     

    АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И УРЕГУЛИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИТЕ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ

     

    ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ

     

    ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.  РЕЖИМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОПФ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
    • формиране на общинския поземлен фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи; различните режими в зависимост от характера на собствеността, начина на придобиване и начина на трайно ползване;
    • предоставяне под наем или аренда на земеделски земи – практически проблеми при избора на една от двете форми, особености при договорите за наем и аренда;
    • принципи и правила за предоставяне под наем и аренда на мери, пасища и ливади; практически проблеми при разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти;
    • допустими случаи и ограничения за промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, мери, пасища и ливади – основания, процедури, ограничения и компетентни органи;
    • планове за уедряване на земеделски земи; практически проблеми при изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи и споразумения за ползване;
    • проблеми от практикатапри управление и ползване на полските пътища;
    • обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд – проблеми от практиката;
    Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

     

    УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  АКТУАЛНИ ПРАВИЛА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА
    • общински горски територии – правни основания за възникване на собствеността на общините върху горски територии; органи за управление, структури, компетентност;
    • земи по чл.19, придобили характеристиките на гора;
    • правила за инвентаризация и планиране на горските територии общинска собственост, земеделски земи с характеристиките на гора по чл.2 от ЗГ;
    • предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
    • покупко-продажба, замяна и право на ползване на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
    • право на строеж  и сервитути – строителство в горски територии – общинска собственост, без промяна на предназначението;
    • промяна на предназначението на горски територии – основания, условия,процедури, ограничения и компетентни органи; условия и срокове за валидност на решението;
    • цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане;
    • промяна на начина на трайно ползване на горски територии – основания, процедури и компетентни органи;
    Даниела Ангелова – главен юрисконсулт  в Изпълнителна агенция по горите

     

    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИТЕ И ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
    ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ С ЦЕЛ ЗАСТРОЯВАНЕ.
    • включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии.
    • общи условия, основания, процедури, ограничения и компетентни органи за промяна на предназначението на земеделски земи;
    • статут на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
    • особености при провеждане на процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за национални обекти и за обекти от първостепенно общинско значение;
    • Срочност на решенията на КЗЗ за промяна на предназначението на земеделски земи;
    • допустими обекти за строителство в земеделски земи без провеждане на процедури за промяна на предназначението;
    • статут на земеделските земи, възстановени на основание чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ в границите на урбанизираните територии;
     Валентина Бакалова – адвокат от САК

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12.00 ч.
    Пристигане в хотела
    12.00 - 13.15 ч.
    Обяд
    13.15 - 13.30 ч.
    Регистрация - пред залата
    13.30 - 15.00 ч.
    Работна сесия
    15.00 - 15.30 ч.
    Настаняване в стаите
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 - 23.30 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

     

    Hot!
    настаняване легло в двойна стая
    лв. без ддс
    698
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • настаняване - легло в двойна стая
    • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
    • тържествена вечеря
    • паркинг / интернет
    • вътрешни и външни минерални басейни с минерална вода
    • САУНИ - Арома / Руска / Финландска / Инфраред
    • ПАРНИ БАНИ - Арома / Солна / Турска / Парна баня
    • Солна стая / Студена стая със Сняг / Ледена купа / Релакс зала
    Запази Сега!
    Hot!
    настаняване в единична стая
    лв. без ддс
    828
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • настаняване - в самостоятелна стая
    • закуски / обеди / вечери / кафе паузи
    • тържествена вечеря
    • паркинг / интернет
    • вътрешни и външни минерални басейни с минерална вода
    • САУНИ - Арома / Руска / Финландска / Инфраред
    • ПАРНИ БАНИ - Арома / Солна / Турска / Парна баня
    • Солна стая / Студена стая със Сняг / Ледена купа / Релакс зала
    Запази Сега!