Практически Семинар - Обучение

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА , ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА

 15 – 17 Декември, “Гранд Хотел Велинград” 5* , гр. Велинград 

ПРОВЕЖДАНЕ СЪОБРАЗЕНО С АКТУАЛНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА , ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДЗАКОНОВАТА УРЕДБА ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ:
   • Защита на правата и законните интереси на заинтересованите лица в производствата по допускането, съгласуването и одобряването на общите и подробните устройствени планове
   • По-важни практически проблеми, свързани с инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, както и контрола върху актовете и действията на компетентните органи до издаване на разрешение за строеж, неговото влизане в сила и загуба на правното му действие
   • Практически казуси, отнасящи се до отношенията между участниците в строителния процес и техния статут, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, включително участието на общинската администрация, удостоверяване на грубия строеж, както и въвеждане на обектите в експлоатация
   • Административноправен статут на поземлените имоти и ограничения на собствеността в различните видове територии. Промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване
   • Ограничения на собствеността в обществен интерес (за благоустройствени или други обществени нужди). Средства за постигане на баланс между обществените и частните интереси в процеса на устройствено планиране
   • Защитени територии и защитени зони. Ограничения на частната собственост, наложени в обществен интерес по опазването на защитените територии и защитените зони
   • Конституционни дела от 2020 и 2021 г., свързани със защита на правото на собственост при провеждане на процедури по ЗУТ и ЗОС
   • Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия при прилагане на закона за устройството на територията
   АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОС:
   • Разграничение на различните видове общинска собственост /публична и частна/. Трансформация на собствеността на общината от един вид в друг
   • Управление на имотите и вещите – общинска собственост – правна рамка, компетентни органи и актовете, които приемат
   • Предоставяне под наем на имоти и вещи, общинска собственост – компетентни органи и процедури. Прекратяване на наемните правоотношения
   • Принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за нуждите на общината – предпоставки, компетентни органи и процедури. Връзка между ЗУТ и ЗОС при осъществяване на действията по отчуждаване
   • Придобивни способи, по които възниква общинската собственост – специфика на действията на общинските органи при покупко- продажба, дарение, приемане на завещания и др.
   • Разпоредителни сделки с имоти и вещи – собственост на общината. Спецификата на процедурата „прекратяване на съсобственост“ между общината и трети лица
   • Учредяване на право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имоти – собственост на общината
   • Учредяване на право на ползване върху общински имоти и вещи
   • Замени, с участието на общината – специфични казуси, приложно поле и ограничения
   • Особени правила за осъществяване на стопанска дейност на общината. Статут и предмет на дейност на общинските предприятия
   ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПАНЕЛ:
   • Документи, удостоверяващи правото на общинска собственост – правна природа на акта за общинска собственост и неговата доказателствена сила
   • Благоустройствени дейности на общината и правила за урегулиране на поземлените имоти
   • Специализирани карти за устройствени планиране по ЗКИР
   • Отразяване в кадастралните карти на строежите, обект на кадастъра и на зоните за ограничения около изградени линейни мрежи на техническата инфраструктура
   • Разграничаване на понятието „поземлен сервитут“, „право на строеж“ и „ограничения на собствеността за благоустройствени цели“
   • Прилагане на уличната регулация. Конституционно дело № 11 от 2021 г. на Конституционния съд

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Кафе пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Кафе пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Тържествена вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Hot!
   Настаняване в двойна стая
   лв. без ддс
   448
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   Настаняване в единична стая
   лв. без ддс
   548
   • фактура с 20% ДДС
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки с пълен пансион
   • закуски
   • обеди
   • вечери
   • кафе паузи
   • тържествена вечеря
   • паркинг
   • вътрешен и външни басейни
   • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!