Практически Семинар - Обучение

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Преглед на промените, приети през м. януари 2023 г.
Точност на кадастралната карта. Изменения на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения в цифров вид
Практическо приложение на цифровите модели на заварените подробни (градо)устройствени планове, одобрени в графичен вид. Технически грешки и разрешаване на правни спорове. Преглед на практиката на ВКС и ВАС

 

ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
Анализ на практиката по прилагане на промените, обн. в дв бр. 6 от 20 януари 2023 г. Сравнение на административните режими по ЗУТ, Закона за енергетиката и по Закона за енергията от възобновяеми източници.
Оценка на въздействието на инвестиционни предложения за изграждане на енергийни обекти по реда на ЗООС и ЗБР

 

14 – 16 юни | Слънчев Бряг – Dreams Resort & Spa
5* Unlimited Luxury All Inclusive

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Валентина Бакалова

Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

  Савин Ковачев

  Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
  (2003 г. - 2009 г.)

   Тематика

    

   ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.
   Преглед на промените, приети през м. януари 2023 г.
   Точност на кадастралната карта. Изменения на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
   Изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения в цифров вид
   Практическо приложение на цифровите модели на заварените подробни (градо)устройствени планове, одобрени в графичен вид. Технически грешки и разрешаване на правни спорове. Преглед на практиката на ВКС и ВАС

    

   ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
   Анализ на практиката по прилагане на промените, обн. в дв бр. 6 от 20 януари 2023 г. Сравнение на административните режими по ЗУТ, Закона за енергетиката и по Закона за енергията от възобновяеми източници
   Оценка на въздействието на инвестиционни предложения за изграждане на енергийни обекти по реда на ЗООС и ЗБР

    

   ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР:
   • Изисквания за точност при отразяване на границите на поземлените имоти в на кадастралната карта за урбанизираните и извънурбанизираните територии; Правно значение на разликите в местоположението на границите и площта на обектите на кадастъра. Удостоверения за идентичност.
   • Производство по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти  относно вида територия и начина на трайно ползване на поземлените имоти;
   • Особености при отразяването на изградените линейни и площадкови енергийни обекти и съоръжения в кадастралната карта; Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи;
   • Отстраняване на явни фактически грешки (чл. 53б ЗКИР) като предпоставка за планиране и изграждане на строежи извън границите на урбанизираните територии;

    

   АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
   Изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения в цифров вид:
   • Техническа основа на устройствените планове, опорен (кадастрален) план; Специализирани карти за устройствено планиране;
   • Осигуряване на пълна, актуална и точна кадастрална основа за изработване на подробните устройствени планове и техните изменения. Основни кадастрални данни и оборване на презумпцията за достоверност на данните по реда на ЗКИР, при изготвяне на заданието за проектиране, както и по време на провеждане на производството по допускане и одобряване на ПУП и техните изменения;
   • Изработване, приемане и оценка на точността на цифровите модели на устройствените планове и правила за отстраняване на несъответствия между оригинала на плана, изготвен (и одобрен) в графичен вид (на материален носител) и цифровия вид;
   Практическо приложение на цифровите модели на заварените подробни (градо)устройствени планове, одобрени в графичен вид. Технически грешки и разрешаване на правни спорове. Преглед на практиката на ВКС и ВАС:
   • Правомощия на общините по възлагане изработването на цифрови модели на заварените подробни устройствени планове.
   • Предоставяне на административни услуги посредством цифрови модели на заварени регулационни и кадастрални планове, одобрени в графичен вид.
   • Комбинирани скици по чл. 140, ал. 2 ЗУТ;.
   • Удостоверения за идентичност на недвижим имот по чл. 55а ЗКИР. Сравнение с комбинираните скици за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР;
   • Ред и правила за преодоляване на несъответствията в местоположението на имотните граници по одобрената кадастрална карта и според данните от оцифрения подробен устройствен план;

    

   ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ. ПРОЦЕДУРИ ПО ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
   • териториално насочване на инвестиционните намерения за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
   • устройствена основа за изграждане на енергийните обекти и за присъединяването им към общите мрежи и съоръжения на енергийната инфраструктура;
   • оценка на въздействието на инвестиционните намерения за изграждане на енергийни обекти по реда на екологичното законодателство;
   • допускане и одобряване на подробни устройствени планове за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ в имоти извън урбанизираните територии в производство по изработване на общ устройствен план преди одобряването му; План извадки по чл. 133 ЗУТ;
   • Промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд с цел изграждане на енергийни обекти;
   Актуални въпроси на изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), включително фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) по реда на чл. 147 и чл. 151 ЗУТ:
   • Преглед на промените в чл. 147 и чл. 151 ЗУТ от м. януари 2023 г. във връзка с монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия (фотоволтаични системи), топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;
   • Особености на процедурите по разрешаване, изграждане и присъединяване на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници по ЗУТ; Сравнение на режима по ЗУТ с уредбата по Закона за енергетиката и по Закона за енергията от възобновяеми източници;

    

   ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ПО РЕДА НА ЗООС И ЗБР:
   • Качеството „възложител“ на енергийни обекти по Закона за енергетиката, ЗЕВИ и ЗУТ и по екологичното законодателство – сравнение;
   • Постигане на съвместимост на процедурите по разрешаване на строителството и по оценка на въздействието по реда на екологичното законодателство;
   • изграждане и придобиване на собствеността върху линейни и площадкови енергийни обекти в собствени и в чужди имоти; сделки с линейни и площадкови енергийни обекти;

   Програма на Провеждане

   Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

   12:30 ч.
   Настаняване в хотела
   12.30 - 13.30 ч.
   Обяд
   13.30 - 14.00 ч.
   Регистрация
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Работна сесия
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.00 ч.
   Работна сесия
   11.00 - 11.30 ч.
   Пауза
   11.30 - 13.00 ч.
   Работна Сесия
   13.00 - 14.00 ч.
   Обяд
   14.00 - 15.30 ч.
   Работна сесия
   15.30 - 16.00 ч.
   Пауза
   16.00 - 17.30 ч.
   Дискусия и консултации
   20.00 ч.
   Вечеря
   08.00 - 09.30 ч.
   Закуска
   09.30 - 11.30 ч.
   Работна сесия
   11.30 - 12.00 ч.
   Освобождаване на стаите

   Ние Ви Гарантираме

   СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
   ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
   ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
   ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
   НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

   Клиентите За Нас

   Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

   Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

   Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

   Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

   Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
   Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
   На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
   Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
   Работата в екип винаги води до добри резултати!

   АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

   Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

   Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

   Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

   Запазете Вашето място сега!

   Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

   Предложението Включва

   Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

   Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

   3 до 5 участника от една организация – 5%

   над 5 участника от една организация – 10%

    

   Hot!
   All Inclusive настаняване легло в двойна стаялв. без ддс
   598
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване - легло в двойна стая
   Запази Сега!
   Hot!
   All Inclusive настаняванеединична стаялв. без ддс
   798
   • семинарна такса
   • работни материали
   • персонални консултации
   • 2 нощувки All Inclusive
   • вътрешен и външни басейни
   • фитнес / сауна / парна баня
   • настаняване в единична стая
   Запази Сега!