Практически Семинар - Обучение

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ
Въпросите, които (не) се задават в процедурите по възлагане на концесии

 

 27 – 29 септември, „Гранд Хотел Велинград“ 5* , гр. Велинград 

> > > Моля, изпратете информацията до Ваши колеги на които ще бъде полезен семинара < < <

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Ясен Ковачев

Адвокат, консултант в областта на концесиите. Има над 160 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика. Концесионната материя е един от основните му интереси, занимава се с нея още от началото на работата си като правоспособен юрист.

  Валентина Бакалова

  Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

   Савин Ковачев

   Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
   (2003 г. - 2009 г.)

    Тематика


    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

    ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ДОПУСКАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ:
    • по инициатива на компетентния орган (служебно)
    • за обезпечаване на инвестиционни инициативи на Държавата и общините – за изграждане на национални обекти, обекти с национално значение и обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост

     

    КАЧЕСТВОТО „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ ПО ЧЛ. 124А, АЛ. 5 ЗУТ. ПО ЧИЯ ИНИЦИАТИВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕН АКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ПРОЦЕДУРА?

     

    ДОПУСКАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ  (СППУП) ЗА ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИИ.

     

    ПРЕГЛЕД НА УРЕДБАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ. 111 ЗУТ:
    • Генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория
    • Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВМППРБ)
    • Подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение
    • Специализиран подробен устройствен план за индустриален парк по Закона за индустриалните паркове

     

    СПЕЦИФИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТА, ОБХВАТА И ЗАДАЧИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ
     
    СЪДЪРЖАНИЕ, ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПРИ ПРЕДОСТАВЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ ИЛИ КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА.

     

    ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДОПУСКАНЕТО, СЪГЛАСУВАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО.

     

    КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ. 150 ЗУТ – „ЗА“ И „ПРОТИВ“:
    • Критерии за определяне на органа, компетентен да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
    • Отклонения от общите правила на ЗУТ при допускане, съгласуване, приемане и одобряване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ
    • Преглед на административната и съдебната практика по чл. 150 ЗУТ

     

    ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ –  УЛИЦИ, ОБЩЕСТВЕНО ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ (ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ, ОБЩИНСКИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ ОБЕКТИ И ДР.)

     

    ОТЧУЖДАВАНЕ И АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЕКТИ

     

    ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИИ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ЗУТ ЗА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

     


    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ
    Въпросите, които (не) се задават в процедурите по възлагане на концесии

    ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА, ОБЕКТИТЕ И СУБЕКТИТЕ НА КОНЦЕСИИТЕ:
    • особености на някои концесии според предмета им
    • специфики, свързани с концесиите за услуги
    • особености, свързани с обектите на концесия
    • концесионер; проектни и публично-частни дружества
    • въпроси относно срока на концесията
    • данни, свързани с подготвителните действия

     

    ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР:
    • въпроси относно определянето на условия за възлагане на концесия
    • актове на концедента във връзка с процедурата за възлагане на концесия
    • допустимост на определяне на депозит за участие
    • проблеми, свързани със съдържанието на документацията за концесията
    • изисквания относно документите, които се подават от икономическите оператори в хода на процедурата
    • нарушения при формирането на състава на комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер
    • някои особености на откритата процедура за определяне на концесионер
    • специфики при провеждането на състезателната процедура с договаряне
    • особености при прекратяване на процедурата

     

    КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР:
    • клаузи на концесионния договор
    • въпроси, свързани с изменение и прекратяване на концесионен договор
    • специфики, свързани с последиците от прекратяването на концесионен договор
    • особености, свързани с действието на ЗК по отношение на заварените от него концесионни договори

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Тържествена вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в двойна стая
    лв. без ддс
    598
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • закуски
    • обеди
    • вечери
    • кафе паузи
    • тържествена вечеря
    • паркинг
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в единична стая
    лв. без ддс
    698
    • фактура с 20% ДДС
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • закуски
    • обеди
    • вечери
    • кафе паузи
    • тържествена вечеря
    • паркинг
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!