Практически Семинар - Обучение

Общинска Собственост 

Вещно – Правен Режим на Земите от Общинския Поземлен Фонд
и на  Горските  Територии – Общинска Собственост

Проблеми от Практиката на Общините

Актуални и Очаквани Промени в Нормативната Уредба

22 - 24 Октомври, Гранд Хотел Велинград 5*

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Лилия Стоянова

началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

  Стоил Дудулов

  началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

   Стефан Тодоров

   главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание

    Даниела Ангелова

    директор на дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси" в Изпълнителна агенция по горите

     Тематика

      

     ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
     ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
     И НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
     ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ
     АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

      

      Управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд.
     Общи принципи и правила при сделките със земеделски земи – общинска собственост:
     • формиране на общинския поземлен фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи; общи принципи и правила, приложими към земите от общинския поземлен фонд; различните режими в зависимост от характера на собствеността, начина на придобиване и начина на трайно ползване;
     • практически проблеми при реализиране на разпоредителни сделки със земите от общинския поземлен фонд, произтичащи от ограниченията в режима на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ и ограниченията по $ 6a от ПЗР на ЗОЗЗ; съпоставимост между ограниченията;
     • предоставяне под наем или аренда на земеделски земи – практически проблеми при избора на една от двете форми, особености при договорите за наем и аренда;
     • продажба или дарение на земи от общинския поземлен фонд – ограничение на лицата, които могат да придобиват собственост върху земеделски земи;
     • замяна на земеделски земи, общинска собственост – ограниченията по ЗОС, ЗСПЗЗ и подзаконовата уредба;
     • учредяване на ограничени вещни права върху земи от общинския поземлен фонд –
      право на ползване, право на строеж и сервитути върху земеделски земи;
     • особености при отчуждаване на земеделски земи за общински нужди и при имотно обезщетяване – сравнение с фактическите и правни последици между замяна и имотно обезщетяване.
     Режим на мери, пасища и ливади. Специфични особености в режима на земите от общинския поземлен фонд, произтичащи от специализираното законодателство:
     • принципи и правила за предоставяне под наем и аренда на мери, пасища и ливади; практически проблеми при разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти;
     • допустими случаи и ограничения за промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, мери, пасища и ливади – основания, процедури, ограничения и компетентни органи;
     • планове за уедряване на земеделски земи; практически проблеми при изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи и споразумения за ползване;
     • проблеми от практиката при управление и ползване на полските пътища;
     • обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд – проблеми от практиката;
     • очаквани промени в нормативната уредба.
     Промяна на предназначението на земеделски земи. Актуални и очаквани промени в нормативната уредба:
     • общи условия, основания, процедури, ограничения и компетентни органи за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • специфични особености при промяната на предназначението при провеждане на процедурите за включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии;
     • особености при провеждане на процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за национални обекти и за обекти от първостепенно общинско значение;
     • практически проблеми, произтичащи от ограниченията за промяна на предназначението на общински мери, пасища, ливади и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – допустими случаи за промяна на предназначението на земи от тези категории;
     • практически проблеми, произтичащи от условията и сроковете за валидност на решенията в различните хипотези за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • такси при промяна на предназначението – определяне на таксите, допустими случаи за освобождаване от заплащане на такси;
     • допустими обекти за строителство в земеделски земи без провеждане на процедури за промяна на предназначението;
     Управление и разпореждане с горските територии – общинска собственост. Актуални и очаквани промени в нормативната уредба:
     • формиране на общинския горски фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху горски територии; органи за управление, структури, компетентност;
     • предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
     • покупко-продажба, замяна и право на ползване на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
     • право на строеж и сервитути – строителство в горски територии – общинска собственост, без промяна на предназначението;
     • промяна на предназначението на горски територии – основания, условия,процедури, ограничения и компетентни органи; условия и срокове за валидност на решението; цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане;
     • оценка на имотите и на вещните права, предоставяни в горските територии – общинска собственост;
     • промяна на начина на трайно ползване на горски територии – основания, процедури и компетентни органи;

     Програма на Провеждане

     Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

     12:30 ч.
     Настаняване в хотела
     12.30 - 13.30 ч.
     Обяд
     13.30 - 14.00 ч.
     Регистрация
     14.00 - 15.30 ч.
     Работна сесия
     15.30 - 16.00 ч.
     Кафе - пауза
     16.00 - 17.30 ч.
     Работна сесия
     20.00 ч.
     Вечеря
     08.00 - 09.30 ч.
     Закуска
     09.30 - 11.00 ч.
     Работна сесия
     11.00 - 11.30 ч.
     Кафе - пауза
     11.30 - 13.00 ч.
     Работна Сесия
     13.00 - 14.00 ч.
     Обяд
     14.00 - 15.30 ч.
     Работна сесия
     15.30 - 16.00 ч.
     Кафе - пауза
     16.00 - 17.30 ч.
     Дискусия и консултации
     20.00 ч.
     Тържествена вечеря
     08.00 - 09.30 ч.
     Закуска
     09.30 - 11.30 ч.
     Работна сесия
     12.00 ч.
     Освобождаване на стаите
     12.00 ч. - 13.00 ч.
     Обяд

     Запазете Вашето място сега!

     Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

     Предложението Включва

     Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

     Hot!
     Настаняване в Двойна Стая
     448лв.
     • семинарна такса
     • работни материали
     • персонални консултации
     • 2 нощувки с пълен пансион
     • тържествена вечеря
     • кафе - паузи
     • фитнес
     • басейн
     • сауна
     • парна баня
     • паркинг
     • интернет
     • настаняване - легло в двойна стая
     Запази Сега!
     Hot!
     Настаняване в Единична Стая
     498лв.
     • семинарна такса
     • работни материали
     • персонални консултации
     • 2 нощувки с пълен пансион
     • тържествена вечеря
     • кафе - паузи
     • фитнес
     • басейн
     • сауна
     • парна баня
     • паркинг
     • интернет
     • настаняване - единична стая
     Запази Сега!