Предстоящи семинари:

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА ТЕРИТОРИЯ, В КОЯТО ПОПАДАТ
УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
КАЗУСИ СВЪРЗАНИ, ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, УРЕГУЛИРАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И ПОДЗАКОНОВАТА ИМ УРЕДБА ПРИ ДЕЛБА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 17 – 19 октомври, „Гранд Хотел Велинград“ 5* , гр. Велинград

Виж следващ семинар