Предстоящи семинари:

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
И НА  ГОРСКИТЕ  ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ
АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

 

23 – 25  Ноември 2020 г. | Гранд Хотел Велинград *****

Виж следващ семинар