Практически Семинар - Обучение

Общинска Собственост

Вещно-Правен Режим на Земите от Общинския Поземлен Фонд и на  Горските  Територии – Общинска Собственост

Проблеми от Практиката на Общините

Актуални и Очаквани Промени в Нормативната Уредба

8 - 10 юли 2019 г., гр. Трявна,
хотел "Калина Палас" 4*

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Лилия Стоянова

началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

  Стоил Дудулов

  началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

   Даниела Ангелова

   главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите

    Тематика

    Общинска Собственост

    Вещно-Правен Режим на Земите от Общинския Поземлен Фонд и на  Горските  Територии – Общинска Собственост

    Проблеми от Практиката на Общините

    Актуални и Очаквани Промени в Нормативната Уредба

    • РЕЖИМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В РЕЖИМА НА    ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:                                                                     
     • формиране на общинския поземлен фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху земеделски земи;
     • различните режими в зависимост от характера на собствеността, начина на придобиване и начина на трайно ползване;
     • предоставяне под наем или аренда на земеделски земи – практически проблеми при избора на една от двете форми, особености при договорите за наем и аренда
     • принципи и правила за предоставяне под наем и аренда на мери, пасища и ливади; практически проблеми при разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти;
     • допустими случаи и ограничения за промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, мери, пасища и ливади – основания, процедури, ограничения и компетентни органи;
     • планове за уедряване на земеделски земи; практически проблеми при изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи и споразумения за ползване;
     • проблеми от практиката при управление и ползване на полските пътища;
     • обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд – проблеми от практиката;
     • очаквани промени в нормативната уредба
    • ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ. АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА:
     • общи условия, основания, процедури, ограничения и компетентни органи за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • специфични особености при промяната на предназначението при провеждане на процедурите за включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии;
     • особености при провеждане на процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за национални обекти и за обекти от първостепенно общинско значение;
     • практически проблеми, произтичащи от ограниченията за промяна на предназначението на общински мери, пасища, ливади и на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – допустими случаи за промяна на предназначението на земи от тези категории;
     • практически проблеми, произтичащи от условията и сроковете за валидност на решенията в различните хипотези за промяна на предназначението на земеделски земи;
     • такси при промяна на предназначението – определяне на таксите, допустими случаи за освобождаване от заплащане на такси;
     • допустими обекти за строителство в земеделски земи без провеждане на процедури за промяна на предназначението;

    • УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  АКТУАЛНИ И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА: 
     • формиране на общинския горски фонд – правни основания за възникване на собствеността на общините върху горски територии; органи за управление, структури, компетентност;
     • предоставяне под наем и аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
     • покупко-продажба, замяна и право на ползване на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост;
     • право на строеж и сервитути – строителство в горски територии – общинска собственост, без промяна на предназначението;
     • промяна на предназначението на горски територии – основания, условия,процедури, ограничения и компетентни органи; условия и срокове за валидност на решението;       цени за промяна на предназначението, случаи на освобождаване от заплащане;
     • оценка на имотите и на вещните права, предоставяни в горските територии –  общинска собственост;
     • промяна на начина на трайно ползване на горски територии – основания, процедури и компетентни органи;

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Кафе пауза
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Кафе пауза
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    20.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите
    12.00 ч.
    Обяд

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Hot!
    Настаняване в Двойна Стая
    448лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Настаняване в Единична Стая
    498лв.
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки с пълен пансион
    • тържествена вечеря
    • кафе - паузи
    • фитнес
    • басейн
    • настаняване - единична стая
    Запази Сега!