Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД  е  създадена през 2002 г.  с основна дейност организиране и  провеждане на семинари и  фирмени обучения.

Основната ни цел е да Ви запознаваме с актуалните промени, настъпващи в нормативната уредба, систематизирано и навреме да представяме всички новости, влияещи на дейността на различните организации.

Нашият стремеж и желание е да осъществяваме навременни и качествени услуги в помощ на бизнес Ви, като помагаме в развиването и усъвършенстването на  Вашия професионализъм.

Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД основава своя подход  на разбирането за клиентите като партньори в бизнеса. Това означава, че ние работим заедно с  Вас за успеха на Вашата организация .

Тематиката на  предлаганите от нас семинари и  обучения включва:

 • Счетоводство
 • Данъци
 • Осигуряване
 • Трудови правоотношения
 • Човешки ресурси
 • Финанси
 • Мениджмънт & Маркетинг
 • Търговско & Административно право
 • Стил, етикет и протокол
 • Строителство
 • Местно самоуправление

Нашите програми представляват интерактивни обучения, използващи  разнообразни форми  – лекции, дискусии, ролеви игри, казуси и симулации.

В зависимост от целите и интереса на клиентите те могат да изберат различен подход към семинарите и обученията – отворени или  вътрешно-фирмени.

Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД работи с обучаващи и консултанти с богат професионален опит както в обучението, така и в практиката.  Така ние отговаряме на интересите и нуждите на клиентите си и предоставяме семинари и обучения на  високо професионално ниво.

От основаването на фирмата досега сме провели над 200 отворени семинари и вътрешно-фирмени обучения, в които са взели участие служители от различни управленски нива на водещи фирми и организации.

Избирайки Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД Вие ще работите с енергична фирма – партньор, отдадена на работата си  и готова да отговори на интересите и нуждите Ви!


На 26.06.2020 г. Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на Интер Контакт Ивентс & Травъл ООД
и преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.