Стефан Тодоров

Главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Експерт в областта на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, държавната и общинската собственост и др.

  главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание. Участва в работни групи с представители на законодателната, изпълнителната и местната власт по изготвянето на:
  – проекти на нормативни актове в сферата на местното самоуправление, административно-териториалното устройство, регионалната политика, устройствено планиране, проектиране, строителство и благоустройство, държавната и общинската собственост и др., сред които законопроекти за нови или за изменение и допълнение на действащи закони. изготвяне на експертни становища по дела в Конституционния съд, образувани по закони, свързани със статута и правомощията на местните власти;
  – проекти на стратегии, програми, правилници, наредби и други актове на общинските съвети, консултативни разработки и др. за общините като:
  Стратегии за управление на общинската собственост;
  Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост;
  Наредби за управление на общинската собственост и други проекти за наредби;
  Писмени консултации и становища по различни казуси и съдебни спорове на общините в областта на общинската собственост, устройство на територията, концесиите, правомощията на кметовете и общинските съвети и др.